REGULAMIN WYJAZDU


REGULAMIN WYJAZDU
Festival Travel

Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w Wyjeździe zwanym dalej Wyjazdem, który odbywa się w terminie 13.10.2018 – 14.10.2018 na wydarzenie Sensation Poland 2018

Organizatorem Wyjazdu jest firma S-UNIT TRAVEL, ul. Mickiewicza 4, 37-300 Leżajsk NIP:816-159-20-10
Uczestnikami Wyjazdu mogą być osoby pełnoletnie
Organizator może odmówić przyjęcia kandydata na Wyjazd, bez podania powodu, a w szczególności w przypadku:
braku miejsc przeznaczonych na Wyjazd,
braku terminowej opłaty za Wyjazd przez Uczestnika

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu.
W przypadku odwołania Wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą kwotę.
W przypadku odwołania Wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizator rości sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.

Uczestnik Wyjazdu winien dbać i szanować przedmiot majątku Festival Travel oraz pozostałych Uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania, dbać o czystość w autokarze
W przypadku zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Festival Travel, Organizatora lub innego Uczestnika, zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik pokrywa szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez Festival Travel lub Organizatora.

Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej, zarówno umyślnej jak i nieumyślnej, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

W przypadku niepełnego pobytu na Wyjeździe, niewynikającego z winy Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłat.

Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o planowanym wcześniejszym zakończeniu pobytu.

Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd.

Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź.zm.).

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wyjazdu.

W sprawach spornych decyduje Organizator.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.