Regulamin

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Biuro Podróży S-UNIT TRAVEL z siedzibą w Leżajsku ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży S-UNIT TRAVEL określa on rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży S-UNIT TRAVEL za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej S-UNIT TRAVEL, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej.
 • Biuro Podróży S-UNIT TRAVEL – organizator i agent turystyczny (dalej zwany „S-UNIT TRAVEL”) z siedzibą w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 4, 37-300 Leżajsk, NIP: 816-159-20-10 REGON:180762960. S-UNIT TRAVEL jest właścicielem, administratorem oraz operatorem Serwisu.
 • Serwis – serwis internetowy, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest S-UNIT TRAVEL. W ramach serwisu S-UNIT TRAVEL świadczy na rzecz Użytkowników usługi turystyczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Klient/Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich.
 • Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a S-UNIT TRAVEL za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Treści – wszelkie pochodzące od S-UNIT TRAVEL informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 • Opinia – opinia Klientów o imprezach turystycznych, jakości usług świadczonych przy pomocy Serwisu.
 • Konto – przestrzeń umieszczona na Serwisie zawierająca związane z Klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

2.  Warunki korzystania z Serwisu.

2.1. Korzystanie z Serwisu w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji oraz nabycie imprez turystycznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Klienta zapoznania się ze zrozumieniem, zaakceptowania i przestrzegania treści Regulaminu.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

 • Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet.
 • Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.
 • Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

3.  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

3.1. S-UNIT TRAVEL w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się, w szczególności przy użyciu specjalistycznej wyszukiwarki, z rodzajami imprez turystycznych oraz propozycjami wyjazdu na zasadach „Last Minute”, jak  również:

 • zapisanie się do serwisu ofert specjalnych, otrzymywanych e-mailem w ramach Serwisu.
 • S-UNIT TRAVEL w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom uzyskanie aktualnej kalkulacji, to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych na stronach hotelowych.
 • S-UNIT TRAVEL w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej, jak również nabycie tych miejsc i dokonanie za nie płatności.
 • Proponując Użytkownikom imprezy turystyczne, S-UNIT TRAVEL określa w Serwisie następujące niezbędne informacje: – miejsce pobytu,
 • datę i miejsce wylotu,
 • czas trwania imprezy turystycznej,
 • rodzaj/ typ pokoju,
 • rodzaj, kategorie obiektu hotelarskiego,
 • cenę imprezy turystycznej wraz z terminem zapłaty,
 • ogólne informacje dotyczące udziału w imprezie turystycznej.

Do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia
Warunków Imprez Turystycznych, dostępne dla Użytkowników w serwisie internetowym.

4.  Zasady korzystania z Serwisu.

4.1. Wybór kryteriów rezerwacji.
Użytkownik dokonuje wyboru dostępnych imprez turystycznych przy użyciu wyszukiwarek na stronie głównej, lub poprzez korzystanie z zakładek serwisu. Użytkownik określa: kierunek podróży, lotnisko wylotowe, datę rozpoczęcia oraz zakończenia wyjazdu, długość pobytu, ilość podróżujących osób (dorośli oraz dzieci). Wynik wyszukiwania, prezentacja ofert. Serwis prezentuje wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z określonymi oczekiwaniami Użytkownika, jak i szczegółowy opis świadczeń i ceny. Rezerwacja on-line imprezy turystycznej. Użytkownik dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej podając przy tym następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz dane pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej niezbędne jest, aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin, Warunki Imprez Turystycznych i Ubezpieczeń, jak również wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.
4.2. Dostępne formy płatności: Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób: – przelew elektroniczny,

 • płatność kartą kredytową realizowaną w systemie DotPay, (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl)
 • przelew tradycyjny,
 • płatność w biurze S-UNIT TRAVEL.

4.3. Terminy płatności za imprezę turystyczną:

 • sam przelot czarterowy – w momencie rezerwacji wpłata całości kwoty dla rezerwacji samego przelotu – w przypadku rezerwacji przelotu na 35 dni i mniej przed terminem rozpoczęcia wyjazdu. Wpłata zaliczki 45% w momencie rezerwacji imprezy – w przypadku rezerwacji imprez na 36 dni i więcej przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz dokonaniu wpłaty pozostałej należności w wysokości 55% w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed wyjazdem;
 • Wakacje lotnicze-pakietowa -katalogowa- w momencie rezerwacji wpłata całości kwoty w dla rezerwacji pakietu – w przypadku rezerwacji wyjazdu na 35 dni i mniej przed terminem rozpoczęcia wyjazdu (imprezy katalogowe- samolotem). Wpłata zaliczki 25% w momencie rezerwacji imprezy – w przypadku rezerwacji imprez na 36 dni i więcej przed terminem rozpoczęcia danej imprezy oraz dokonanie wpłaty pozostałej należności w wysokości 75% w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed wylotem (dot. imprez turystycznych samolotem);
 • Wakacje lotnicze-TOP, SPE -katalogowa- w momencie rezerwacji wpłata całości kwoty w dla rezerwacji pakietu – w przypadku rezerwacji wyjazdu na 35 dni i mniej przed terminem rozpoczęcia wyjazdu (imprezy typu Last Minute- samolotem). Wpłata zaliczki 45% w momencie rezerwacji imprezy – w przypadku rezerwacji imprez na 36 dni i więcej przed terminem rozpoczęcia danej imprezy oraz dokonanie wpłaty pozostałej należności w wysokości 55% w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed wylotem (dot. imprez turystycznych samolotem);
 • Wakacje samochodem – w momencie rezerwacji wpłata całości kwoty dla rezerwacji hotelu z wyżywieniem – w przypadku rezerwacji wyjazdu na 35 dni i mniej przed terminem rozpoczęcia wyjazdu (imprezy z dojazdem własnym). Wpłata zaliczki 25% w momencie rezerwacji imprezy – w przypadku rezerwacji imprez na 36 dni i więcej przed terminem rozpoczęcia danej imprezy oraz dokonanie wpłaty pozostałej należności w wysokości 75% w nieprzekraczalnym terminie 35 dni przed wylotem (dot. imprez turystycznych samolotem);
 • Wakacje samochodem – w momencie rezerwacji wpłata całości kwoty dla rezerwacji apartamentu itp. bez wyżywienia – w przypadku rezerwacji wyjazdu na 50 dni i mniej przed terminem rozpoczęcia wyjazdu (imprezy z dojazdem własnym). Wpłata zaliczki 25% w momencie rezerwacji imprezy – w przypadku rezerwacji imprez na 51 dni i więcej przed terminem rozpoczęcia danej imprezy oraz dokonanie wpłaty pozostałej należności w wysokości 75% w nieprzekraczalnym terminie 50 dni przed wylotem (dot. imprez turystycznych samolotem);

4.4. Potwierdzenie dokonania rezerwacji i zawarcie Umowy.
Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Użytkownikiem Serwisu następuje w jednym z następujących trybów:

 • rezerwacji on-line,
 • poprzez Centrum Rezerwacji S-UNIT TRAVEL, pod numerem telefonu 731-789-482 – koszt połączenia według taryfy operatora.

Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (całkowitej lub częściowej) akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. S-UNIT TRAVEL potwierdzi Użytkownikowi zawarcie Umowy.
4.5. Usługa dodatkowa: Serwis ofert specjalnych otrzymywanych e-mailem. Użytkownik Serwisu może podać swój adres e-mail celem wysyłania na ten adres przez S-UNIT TRAVEL ofert specjalnych. Wpisując adres e-mail Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), na podane przez Użytkownika konto oraz na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta mailowego podanego przez Użytkownika.

5.  Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.
5.1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje S-UNIT TRAVEL w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, S-UNIT TRAVEL zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i cookies określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
5.2. S-UNIT TRAVEL może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Sądowi, Prokuraturze, Policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez nich w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.  Odpowiedzialność.
6.1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6.2. S-UNIT TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
6.3. S-UNIT TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. S-UNIT TRAVEL przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
6.4. S-UNIT TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
6.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.), Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

7.  Reklamacje.
7.1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie, o ile niniejszy Regulamin albo dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., wydane przez S-UNIT TRAVEL zgodnie z pkt. 9.2 niniejszego Regulaminu nie przewidują szczegółowych procedur zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.
7.2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu i regulowane niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez S-UNIT TRAVEL lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7.3. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać S-UNIT TRAVEL w  następujący sposób:
a) pisemnie na adres do korespondencji: Biuro Podróży S-UNIT TRAVEL, ul. Mickiewicza 4, 37-300 Leżajsk
7.4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamacje (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
7.5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel S-UNIT TRAVEL w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez S-UNIT TRAVEL reklamacji.
7.6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, po przeprowadzeniu konsultacji z Użytkownikiem, S-UNIT TRAVEL zobowiązana jest do realizacji ustalonej rekompensaty.
7.7. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w przypadku gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły nie z winy S-UNIT TRAVEL.

8.  Prawa autorskie.
8.1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują S-UNIT TRAVEL.
8.2. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

9.  Postanowienia końcowe.
9.1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez S-UNIT TRAVEL poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na stronie internetowej biura.
9.2. S-UNIT TRAVEL może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez S-UNIT TRAVEL w ramach Serwisu lub pakiet takich usług.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową zawartą w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu bądź korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a  zwłaszcza:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

9.5. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy.